Algemene Voorwaarden

 

 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.fokkens-ruitersport.nl  en in alle gevallen waarin u een aankoop doet bij Fokkens Ruitersport.
Fokkens Ruitersport is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op deze website zijn geplaatst.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

3. Prijzen
Prijzen vermeld in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief BTW.
Prijsaanpassingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website zijn geplaatst. Typefouten voorbehouden.

4. Gegevens
4.1. U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens, telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

4.2 Fokkens Ruitersport garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

4.3 Fokkens Ruitersport zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Fokkens Ruitersport van uw bestelling. Dit kan via e-mail of via de website.

5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Fokkens Ruitersport is geaccepteerd.

6. Levering
6.1 Levering geschiedt zoveel mogelijk uit eigen voorraad en zolang de voorraad strekt. Wijziging in assortiment, prijs en verpakking zijn voorbehouden.

6.2 Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

6.3 Aflevering vindt plaats tot aan de voordeur van het afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

6.4.Levering is mogelijk op de volgende manier:

Postorder
Via de brievenbuspost of pakketpost kunnen de bestelde producten geleverd worden in geheel Nederland en na overleg in het buitenland. De kosten voor deze verzendwijze worden aangegeven voor het daadwerkelijk plaatsen van uw bestelling.

7. Levertijden
7.1. Fokkens Ruitersport streeft naar een zo goed en snel mogelijke levering.

7.2. De levertijd bij verzending via de post is in de regel binnen 10 werkdagen na ontvangst van het door u verschuldigde bestelbedrag. De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald, door welke omstandigheid dan ook, zal Fokkens Ruitersport u hiervan op de hoogte stellen. Fokkens Ruitersport is niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door leveranciers, TPG-post, GLS.

8. Betaling 
8.1. Vooruit betalen

U kunt het bestelbedrag overmaken aan Fokkens Ruitersport.

8.2 Fokkens Ruitersport gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is ontvangen.

9. Retouren
U kunt uw order binnen 7 dagen terug sturen, wanneer u niet tevreden bent met de bestelling. Bezorgkosten zullen doorberekend worden en de bestelling dient teruggezonden te worden na schriftelijke verwittiging aan ons, dit kan per post of per email De bestelling kan uitsluitend teruggestuurd worden, wanneer de verpakking onaangebroken is. Verzendkosten bij retourneren kunnen niet bij Fokkens Ruitersport worden geclaimd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Fokkens Ruitersport voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

10.2 Fokkens Ruitersport sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Fokkens Ruitersport, waaronder de Website, door een derde.

10.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fokkens Ruitersport of haar ondergeschikten.

11. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Verwijzingen
De Website kan verwijzingen [bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of button] bevatten naar de websites van derden. Fokkens Ruitersport heeft geen zeggenschap over deze websites. Fokkens Ruitersport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 U mag [delen van] de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

13.2 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

13.3 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

14. Diversen
14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

14.2 De administratie van Fokkens Ruitersport geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

14.3 Fokkens Ruitersport is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

14.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Fokkens Ruitersport zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.Created with EasyPage